Czarna 07.03.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Z.P.H. Halmar s.c. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania
 na Dostawę elementów składowych formy wtryskowej w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek”. 
Opis w załączonym pliku :
 

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Czarna 22.02.2018

Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a zaprasza do złożenia oferty na:„Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek” Dostawa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0207/17

Zapytanie ofertowe

Zał nr 1 Wzór oferty

Zał nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

Opis do części I rys 1

Czarna 27.02.2018

Treść ogłoszenia została zmieniona

Modyfikacja dotyczy omyłki pisarskiej w Zał. nr 1 Wzór oferty 
Przed zmianą: 
Część II Części składowe formy, płyty odprężane cieplnie
Poz. 28 Slup prowadzący 22 – 56/ 95       41 sztPo zmianie: 
Zgodnie z treścią zapytania ofertowego i specyfikacji warunków realizacji zamówienia z dnia 22.02.2018 rCzęść II Części składowe formy, płyty odprężane cieplnie
Poz. 28 Słup prowadzący 22 – 56/ 95       4 szt

 
 
 

 

Czarna 19.12.2017

Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę, montaż i uruchomienie pionowego centrum obróbczego CNC” w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0207/17 2 Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 
 
Czarna 20.12.2017
 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

i SPECYFIKACJI WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

z dnia 19.12.2017 r 

Modyfikacja dotyczy Terminu składania i otwarcia ofert
Przed zmianą: 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27 GRUDNIA 2017 R. do GODZ. 15:30 
TERMIN i MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 27 GRUDZIEŃ 2017 R. GODZ. 16:00, 
37-125 Czarna 824a
Po zmianie: 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28 GRUDNIA 2017 R. do GODZ. 9:00 
TERMIN i MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 28 GRUDZIEŃ 2017 R. GODZ. 9:30, 37-125 Czarna 824a

Zapytanie ofertowe Halmar zmiana

Czarna 29.12.2017
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Z.P.H. Halmar s.c. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania na „Dostawę, montaż i uruchomienie pionowego centrum obróbczego CNC w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek”. 
Opis w załączonym pliku :